logo
Образователни програми
Езикови ваканции
Пансионни училища
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключени договори с дружества - администратори за възлагане на обработването на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

· Сключване и изпълнение на договори за услуги – целта на операцията е сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуга и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Администратора по изпълнение на сделката. Дружеството събира и обработва данни на клиенти по възлагане на свой контрагент – чуждестранно учебно заведение, езикова школа и др., съответно действа като обработващ лични данни спрямо данните на тези лица.

Заключение от оценката на въздействие: операцията „Сключване и изпълнение на договори за услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на обработващ.

· Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта www.skylines-bg.com – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл или телефон за целите на отговор на запитващия, идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор, с оглед изпращането на запитване посредством уебсайта https://www.skylines-bg.com/контакти/.

· Регистрация на участник в събития и изпращане на информация – целта на тази операция е осъществяване на връзка с участника по имейл или телефон за целите на потвърждение на включването му в списъка с участниците, идентифициране на субекта на данните като участник в събитието и в списъка с участниците, изпращане на информация за бъдещи събития при изрично съгласие от лицето, както и отразяване на провежданото събитие. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието е необходима за настоящата операция.

По отношение на събития, организирани от Дружеството, „Скай Лайнс България“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор.

По отношение на събития, организирани от Администратора, „Скай Лайнс България“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Обработващ личните данни.

· Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор, с оглед изпращането на запитване посредством уебсайта https://www.skylines-bg.com/.

Чл. 4. (1) Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за сключване на договор за услуга (имена, единен граждански номер, адрес, телефон, имейл, данни за образователна степен, пол, данни за фотографско изображение, рождена дата, възраст, място на раждане, данни за училище/клас, данни за месторабота, данни за владеене на чужди езици, данни за здравословно състояние, данни за контакт с родител, данни за националност, данни за роден език, данни за разплащателни средства, данни за банкови сметки, данни за финансово състояние и данни по лична карта):
Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като клиент, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора;

Основание за обработка на личните Ви данни – Със сключването на договор между Обработващия личните данни и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Дружеството обработва данни за здравословно състояние на своите клиенти на основание изрично дадено съгласие– чл. 9, ал. 2, б. (а) от GDPR

Данни за регистрация и получаване на бюлетин (е-mail):
Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, 2) за целите на изпращане на искане за абониране получаването на бюлетин в уебсайта, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

· Данни за участие в събитие (имена, имейл, телефон, възраст, интереси, фотографско изображение и видео изображение):

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него 2) за целите на регистрация за участие в събития и 3) отразяване на провежданото събитие.

Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за регистрация за участие в събития се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Дружеството обработва данните Ви за фотографско изображение и видео изображение от организирани събития, изложения и кампании на основание легитимен интерес на Скай Лайнс – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR. Данните Ви за публикуване на снимки и/или интервю се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

· Данни за изпращане на запитвания (имена, имейл, телефон):

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка със запитващия и изпращане на информация към него и 2) за целите на изпращане на отговор.

Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на запитване се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Обработващия личните данни от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Скай Лйнс събира и обработва лични данни за лица под 14 години само с изричното съгласие на техен родител или законен представител.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 5. (1) Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок от 5 години след прекратяване на договора за целите на легитимните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(2) Дружеството съхранява личните данни на лица, регистрирани за участие в събитие до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето или до приключване на събитието/изложението. Данните за фотографско изображение и видео изображение се съхраняват безсрочно с оглед отразяване на събитието в публичното пространство.

(3) Дружеството съхранява личните данни на лицата, абонирани за получаване на информационен бюлетин или каталог до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.

(4) Дружеството съхранява личните данни на лицата, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Дружеството до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.

(5) Дружеството Ви уведомява в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 6. (1) Дружеството може да предава част или всички Ваши лични данни на друг администратор или обработващ личните данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено до Дружеството.

(2) Скай Лайнс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за целите на директния маркетинг.

(5) Скай Лайнс може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на техните легитимни интереси.

Формата за отегляне може да изтеглите от тук
Право на достъп
Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Скай Лайнс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) Скай Лайнс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Скай Лайнс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 9. (1) Вие имате право да поискате от Дружеството да:

· коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

·да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) Скай Лайнс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Формата за коригиране може да изтеглите от тук
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството като администратор има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравен, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.

(4) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълнена форма съгласно Приложение № 2.

(5) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Дружеството не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Формата за изтриване може да изтеглите от тук
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Скай Лайнс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
logo
Инвестирайте в бъдещето на своите деца - подарете им образование в чужбина!
АКРЕДИТАЦИИ
2012

Cambridge Education Group

Accredited Partner
2019

BSBN

Accredited Partner